top of page
73f4fb49-7c6e-4117-9ec5-c488bd80fa87_edited.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden www.studiochar.com

 

Artikel 1:Algemene voorwaarden.

 

De elektronische webwinkel www.studiochar.com, ingeschreven in Kruisbank der Ondernemingen (KBO) met BTW nummer BE 0795434642, biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst op www.studiochar.be. Het is van belang dat de klant kennis heeft van de algemene voorwaarden en deze aanvaardt voor elke aankoop van het Studio Char-assortiment.

 

 

 

Artikel 2: Prijs en online betaling.

 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit steeds apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende afbeeldingen zijn enkel decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Bij Studio Char heeft de klant de kans om te betalen met Bancontact of overschrijving. Elke overschrijving wordt vooraf door de klant geplaatst. Pas bij ontvangst van betaling worden de aangekochte goederen verstuurd.

 

Elke aankoop wordt bevestigd via e-mail. Deze e-mail bevat de opsomming van de aankopen, de prijs met evt. kortingen.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Studio Char staat open voor alle klanten van de EU. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Studio Char. Indien de website door omstandigheden onvoldoende informatie biedt, staat Studio Char open voor specifieke vragen over kleur, maten, materialen, beschikbaarheid, leveringstermijn en –wijze. Wij verwachten in maximum twee werkdagen te antwoorden op elke e-mail via info@studiochar.com

 

Studio Char is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de levering. Let wel: elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld. Studio Char is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4: Sancties voor niet-betaling.

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Studio Char beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Studio Char zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

 

Artikel 5: Garantie.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Studio Char waarna de klant het artikel op eigen kosten terug dient te bezorgen aan Studio Char. Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. De garantie is niet overdraagbaar.

 

 

 

Artikel 6: Bedenktijd en retourneervoorwaarden.

 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;  artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 7: Toepasselijk recht.

 

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

bottom of page